logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline ngochan040599  
#1 Đã gửi : 10/10/2021 lúc 07:48:36(UTC)
ngochan040599

Danh hiệu: Thân tín

Nhóm: Registered
Gia nhập: 08-09-2021(UTC)
Bài viết: 50

Cảm ơn: 3 lần
Được cảm ơn: 2 lần trong 2 bài viết

Trong pháp luật về thuế, có thuật ngữ “quyết định hành chính về quản lý thuế”. Đó bao gồm những văn bản như: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế; Các thông báo ấn định thuế, quyết định ấn định thuế; Thông báo tiền thuế nợ; Quyết định thu hồi hoàn; Quyết định gia hạn; Quyết định nộp dần; Quyết định chấm dứt hiệu lực của quyết định khoanh tiền thuế nợ; Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính về quản lý thuế; Quyết định về bồi thường thiệt hại; Quyết định hành chính về quản lý thuế khác theo quy định của pháp luật. (Chương VII Nghị định 126/2020/NĐ-CP)


Khi các chủ thể không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế được quy định về thuế thì sẽ bị cưỡng chế thi hành.Cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về thuế (ảnh minh họa)


Các trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định về thuế như: (Căn cứ Điêu 124 Luật quản lý thuế 2019)


-          Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.


-          Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.


-          Người nộp thuế có tiền thuế nợ có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.


-          Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt.


-          Chưa thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế đối với trường hợp người nộp thuế được cơ quan quản lý thuế khoanh tiền thuế nợ trong thời hạn khoanh nợ; không tính tiền chậm nộp thuế theo quy định của Luật quản lý thuế 2019; được nộp dần tiền thuế nợ trong thời hạn nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu của thời hạn cưỡng chế thuế.


-          Không thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với người nộp thuế có nợ phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện quá cảnh.


-          Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế trước khi xuất cảnh và có thể bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập cảnh.


Theo quy định Điều 125 Luật quản lý thuế 2019 va Nghị định 126/2020/NĐ-CP, việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện như sau :


Căn cứ vào tình hình thực tế, cơ quan quản lý thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp đối với các biện pháp cưỡng chế như:


*Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; phong tỏa tài khoản


Theo quy định tại Điêu 31 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, đối tượng áp dụng gồm:


-          Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.


-          Người nộp thuế có tiền thuế nợ khi hết thời hạn gia hạn nộp tiền thuế.


-          Người nộp thuế có tiền thuế nợ có hành vi phát tán tài sản hoặc bỏ trốn.


-          Người nộp thuế không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế theo thời hạn ghi trên quyết định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế, trừ trường hợp được hoãn hoặc tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt.


*Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập


Căn cứ Điều 32 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, áp dụng đối với người nộp thuế là cá nhân bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được hưởng tiền lương, tiền công hoặc thu nhập tại một cơ quan, tổ chức theo biên chế hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ 06 tháng trở lên hoặc được hưởng trợ cấp hưu trí, mất sức.


Tỷ lệ khấu trừ một phần tiền lương hoặc một phần thu nhập đối với cá nhân như sau:


-          Chỉ khấu trừ một phần tiền lương, tiền công hoặc một phần thu nhập tương ứng với số tiền đã ghi trong quyết định cưỡng chế.


-          Tỷ lệ khấu trừ tiền lương, tiền công hoặc thu nhập đối với cá nhân không thấp hơn 10% và không quá 30% tổng số tiền lương, trợ cấp hàng tháng của cá nhân đó; đối với những khoản thu nhập khác thì tỷ lệ khấu trừ căn cứ vào thu nhập thực tế, nhưng không quá 50% tổng số thu nhập.


*Dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


Căn Điều 33 Nghị định 126/2020/NĐ-CP cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng trong trường hợp không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 125 Luật Quản lý thuế hoặc đã áp dụng các biện pháp này nhưng vẫn không thu đủ tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 125 Luật Quản lý thuế hoặc theo đề nghị của cơ quan thuế


Trường hợp cơ quan hải quan thực hiện ấn định thuế sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, nếu quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn chấp hành quyết định ấn định thuế mà người nộp thuế hoặc người bảo lãnh không tự nguyện chấp hành quyết định ấn định thuế thì cơ quan hải quan áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định.


Không áp dụng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với các trường hợp như:


-          Hàng hóa xuất khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế hoặc có mức thuế suất thuế xuất khẩu 0%.


-          Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ trực tiếp an ninh, quốc phòng, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại.


Trường hợp không áp dụng được biện pháp cưỡng chế trước được liệt kê ở trên thì cơ quan quản lý thuế chuyển sang áp dụng biện pháp cưỡng chế sau:


*Ngưng sử dụng hóa đơn


Căn cứ Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, hóa đơn bị ngừng sử dụng bao gồm các loại hóa đơn: hóa đơn tự in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh tự in; hóa đơn đặt in do các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoặc cơ quan thuế đặt in; hóa đơn điện tử do các tổ chức, cá nhân kinh doanh khởi tạo, lập theo quy định của pháp luật.


*Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật


Căn cứ Điều 35 Nghị định 126/2020/NĐ-CP không áp dụng kê biên tài sản trong trường hợp người nộp thuế là cá nhân đang trong thời gian chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh được thành lập theo quy định của pháp luật và những tài sản không được kê biên quy định tại Khoản 2 của Nghị định này.


Cơ quan quản lý thuế có quyền xác minh về tài sản của người nộp thuế bị cưỡng chế tại địa bàn nơi người nộp thuế bị cưỡng chế đóng trụ sở kinh doanh hoặc cư trú, cơ quan đăng ký quyền sở hữu tài sản, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và các tổ chức, cá nhân liên quan. Sau khi xác minh về tài sản của người nộp thuế bị cưỡng chế tại các địa điểm nêu trên, cơ quan quản lý thuế phải xác định số tiền có khả năng thu vào ngân sách nhà nước thông qua áp dụng biện pháp cưỡng chế này bằng việc dự tính giá trị tài sản này sau khi bán đấu giá.


*Thu tiền, tài sản khác của người nộp thuế bị cưỡng chế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang giữ


Căn cứ Điều 36 Nghị định 126/2020/NĐ-CP việc cưỡng chế thu tiền, tài sản khác của người nộp thuế bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế do cơ quan, tổ chức, cá nhân khác đang giữ (sau đây gọi là bên thứ ba) được áp dụng khi có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 của Nghị định này.


Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản của người nộp thuế bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ phải được gửi ngay cho những tổ chức, cá nhân sau: Người nộp thuế bị cưỡng chế; bên thứ ba đang nắm giữ tiền, tài sản của người nộp thuế bị cưỡng chế; Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan quản lý thuế quản lý nơi người nắm giữ tiền, tài sản của người nộp thuế bị cưỡng chế cư trú, tổ chức có trụ sở đóng trên địa bàn hoặc cơ quan nơi tổ chức, cá nhân nắm giữ tiền, tài sản của người nộp thuế bị cưỡng chế công tác để phối hợp thực hiện và được cập nhật trên trang thông tin điện tử của ngành thuế.


Trường hợp quyết định cưỡng chế đối với một số biện pháp chưa hết hiệu lực nhưng không có hiệu quả mà cơ quan quản lý thuế có đủ thông tin, điều kiện thì thực hiện áp dụng biện pháp cưỡng chế trước đó hoặc biện pháp cưỡng chế tiếp theo được liệt kê ở trên sao cho phu hợp với tưng tinh huống. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.


Trên đây là các quy định của pháp luật khi thực hiện việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Sửa bởi người viết 18/10/2021 lúc 08:05:20(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

659
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.