logo

Thông báo

Icon
Error

Đăng nhậpQuên mật khẩu Bạn chưa có tài khoản? >> Đăng ký ngay
Share
Tùy chọn
Xem bài viết cuối Go to first unread
Offline Meo209  
#1 Đã gửi : 07/06/2018 lúc 10:33:05(UTC)
Meo209

Danh hiệu: Kỳ cựu

Nhóm: Registered
Gia nhập: 10-03-2018(UTC)
Bài viết: 249

Cảm ơn: 66 lần
Được cảm ơn: 81 lần trong 45 bài viết

Hợp đồng bảo hiểm có thể chấm dứt bởi nhiều lý do khác nhau như hết thời hạn hợp đồng, theo thỏa thuận các bên, hợp đồng bị hủy bỏ, hợp đồng bị đình chỉ.... Trong đó vấn đề đơn phương đình chỉ hợp đồng là vấn đề mà bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm quan tâm. Bài viết này sẽ phân tích sâu hơn về chế định đơn phương đình chỉ hợp đồng trong kinh doanh bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung 2010 như sau: 


* Quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng của doanh nghiệp bảo hiểm:


Theo quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung 2010, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng theo quy định của pháp luật. Những trường hợp doanh nghiệp có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng bảo hiểm:


1. Đơn phương đình chỉ do bên mua bảo hiểm vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin:


Khoản 2 Điều 19 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung 2010 quy định:


" Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm và thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm khi bên mua bảo hiểm có một trong những hành vi sau đây:


a) Cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm để được trả tiền bảo hiểm hoặc được bồi thường;


b) Không thực hiện các nghĩa vụ trong việc cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 18 của Luật này."


=> Trong các trường hợp bên mua bảo hiểm không thực hiện nghĩa vụ cung cấp thông tin, hoặc cung cấp sai thông tin, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng bảo hiểm và được thu phí bảo hiểm đến thời điểm đình chỉ thực hiện hợp đồng.


Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt khi bên mua bảo hiểm nhận được quyết định đơn phương đình chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm.


2. Đơn phương đình chỉ do bên mua bảo hiểm không đồng ý tăng phí bảo hiểm khi thay đổi mức độ rủi ro:


Khoản 2 Điều 20 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung 2010 quy định:


" Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến tăng các rủi ro được bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tính lại phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm không chấp nhận tăng phí bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm, nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm."


Trong trường hợp này, hợp đồng bảo hiểm chấm dứt khi bên mua bảo hiểm nhận được quyết định đơn phương đình chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm.


3. Đơn phương đình chỉ trong trường hợp bên mua bảo hiểm không thực hiện đúng/đủ nghĩa vụ đóng phí ( đối với bảo hiểm con người ):


Khoản 2, 3, 4 Điều 35 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung 2010 quy định:


" Trong trường hợp phí bảo hiểm được đóng nhiều lần và bên mua bảo hiểm đã đóng một hoặc một số lần phí bảo hiểm nhưng không thể đóng được các khoản phí bảo hiểm tiếp theo thì sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày gia hạn đóng phí, doanh nghiệp bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí bảo hiểm đã đóng nếu thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới hai năm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.


3. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm đã đóng phí bảo hiểm từ hai năm trở lên mà doanh nghiệp bảo hiểm đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều này thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.


4. Các bên có thể thỏa thuận khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm đã bị đơn phương đình chỉ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn hai năm, kể từ ngày bị đình chỉ và bên mua bảo hiểm đã đóng số phí bảo hiểm còn thiếu."


          Như vậy trong tình huống này, pháp luật quy định rõ 2 trường hợp xảy ra:


+ Thời gian đã đóng phí bảo hiểm dưới 2 năm, không có thỏa thuận khác: Trường hợp này, bên mua bảo hiểm không có quyền đòi lại khoản phí đã đóng.


+ Thời gian đã đóng phí từ 2 năm trở lên hoặc các bên có thỏa thuận: Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm.


Bên cạnh đó, khỏan 4 điều này cũng quy định về việc khôi phục hiệu lực hợp đồng bảo hiểm, nếu thỏa mãn 2 điều kiện:


+ Trong thời hạn 2 năm, kể từ ngày hợp đồng bị định chỉ.


+ Bên mua đã đóng số phí còn thiếu.


4. Đơn phương đình chỉ trong trường hợp bên mua bảo hiểm không thực hiện các quy định về an toàn:


Khoản 3 Điều 50 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung 2010 quy định: " Trong trường hợp người được bảo hiểm không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho đối tượng bảo hiểm thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền ấn định một thời hạn để người được bảo hiểm thực hiện các biện pháp đó; nếu hết thời hạn này mà các biện pháp bảo đảm an toàn vẫn không được thực hiện thì doanh nghiệp bảo hiểm có quyền tăng phí bảo hiểm hoặc đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm "


Trong trường hợp này, hợp đồng bảo hiểm chấm dứt khi bên mua bảo hiểm nhận được quyết định đơn phương đình chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm.


* Quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng bảo hiểm của bên mua bảo hiểm:


Khoản 1 Điều 18 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung 2010 quy định bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm trong các trường hợp sau:


5. Đơn phương đình chỉ khi doanh nghiệp bỏ hiểm không thực hiện đúng nghĩa vụ cung cấp thông tin:


Khoản 3 Điều 19 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung 2010 quy định:


" Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật nhằm giao kết hợp đồng bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm; doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm do việc cung cấp thông tin sai sự thật."


Trong trường hợp này, bên mua bảo hiểm có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại phát sinh cho bên mua bảo hiểm do cung cấp sai thông tin.


6. Đơn phương đình chỉ do doanh nghiệp bảo hiểm không đồng ý giảm phí bảo hiểm khi thay đổi mức độ rủi ro:


Khoản 1 Điều 20 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000, sửa đổi bổ sung 2010 quy định:


" Khi có sự thay đổi những yếu tố làm cơ sở để tính phí bảo hiểm, dẫn đến giảm các rủi ro được bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giảm phí bảo hiểm cho thời gian còn lại của hợp đồng bảo hiểm. Trong trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không chấp nhận giảm phí bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng bảo hiểm, nhưng phải thông báo ngay bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm."


Trong trường hợp này, bên mua bảo hiểm phải thông báo trước bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm chấm dứt khi doanh nghiệp bảo hiểm nhận được quyết định đơn phương đình chỉ của doanh nghiệp bảo hiểm.

Sửa bởi người viết 11/06/2018 lúc 10:58:28(UTC)  | Lý do: Chưa rõ

16462
Ai đang xem chủ đề này?
Di chuyển  
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong diễn đàn này.
Bạn không thể trả lời chủ đề trong diễn đàn này.
Bạn không thể xóa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể sửa bài của bạn trong diễn đàn này.
Bạn không thể tạo bình chọn trong diễn đàn này.
Bạn không thể bỏ phiếu bình chọn trong diễn đàn này.